ทั่วไป · January 17, 2022 0

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาล ยุติธรรม ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายกสภาทนายความ นายกสภาวิศวกร และนายกสภาสถาปนิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนห้าคนเป็นกรรมการให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการ คลิกลิงค์ http://anuyato..link..