ทั่วไป · January 17, 2022 0

งานเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ และแต่งตั้ง นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว เป็นผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ได้จัดงานแต่งตั้งผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมี นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว เป็นผู้แทนสถาบัน ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ พร้อมกับเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ 8 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

กล่าวเปิดและรับรองสำนักงานผู้แทน โดย ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และได้รับเกียรติจาก ดร. กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีและทักทายผู้ร่วมงาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 60 ท่าน

ภายในงาน มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ 7 องค์กร ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายขรรค์เพชร ชายทวีป (ผู้แทนอธิการบดี) คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ โดย คุณวินัย มีชัย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ โดย คุณวรนิยม วงศ์สุวรรณ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ โดย คุณสมพร สีหาวงษ์ (ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย คุณสถิตย์ ม่วงกรุง
โอทอปอำนาจเจริญ โดย คุณธีรพงษ์ กันธิยา
บิสคลับอำนาจเจริญ โดย คุณศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือ SME ไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศได้

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในระดับสากล ถูกจัดตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

สถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาจังหวัดอำนาจเจริญเปิดให้บริการแล้ว และให้บริการผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ