ทั่วไป · January 17, 2022 0

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร? แล้วมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร❓

เจ้าของธุรกิจหลายๆ ท่านที่มีแบรนด์ของตนเอง หรือคิดกำลังจะสร้างแบรนด์
ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาด❌ เพราะเกี่ยวของกับธุรกิจของคุณโดยตรง ทั้งสิทธิ์ประโยชน์และข้อควรระวัง
เริ่มด้วยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร❓
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ความคิดของมนุษย์ ซึ่งเน้นไปที่ผลผลิตของไอเดียและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการทำธุรกิจ กรรมวิธีในการผลิต เป็นต้น
——————————————————————-
?ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา
1. สิทธิการเป็นเจ้าของผลงานให้กับผู้คิดค้น หรือ งานที่สร้างสรรค์ออกมานั้นถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้คิดค้น ยกเว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เช่น การว่าจ้างหรือการเป็นลูกจ้าง
2. ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ คิดค้นผลงาน และทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เพื่อจะได้ผลิตผลงานที่ดีต่อไป
3. เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งใหม่ เนื่องจากในการสร้างสรรค์ต้องมีการลงทุนและใช้งบประมาณ
4. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการประดิษฐ์และเจ้าของสิทธิอย่างชัดเจน และสามารถใช้อ้างอิงสิทธิบัตรเพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนในประเทศอื่นๆได้
5. การจะส่งมอบหรือซื้อขายงานประดิษฐ์นั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานที่เป็นสิ่งรับประกันความเป็นเจ้าของงานประดิษฐ์นั้น
——————————————————————-
?ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ในทางสากล ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งเป็น 2 ประเภท
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
?1.ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิขสิทธิ์คือ งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ ความพยายาม โดยถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกล่าวคือ มีลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่องานนั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากความคิดแล้ว เช่น การเขียนลงบนกระดาษ การวาดเป็นรูป เป็นต้น
ซึ่งงาน “ลิขสิทธิ์” จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียว
✅ที่ได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งจะคุ้มครองทันทีทุกประเทศภายใต้อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention) เมื่องานนั้นได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
ลิขสิทธิ์ – การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยจะกำหนดให้มีอายุการคุ้มครอง 50 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิต กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะเริ่มนับอายุตั้งแต่ผลงานถูกสร้างขึ้นมานับไปอีก 50 ปี หรือเริ่มนับเมื่อมีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ตัวอย่างของงานลิขสิทธิ์
งานวรรณกรรม เช่น งานเขียนหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานนาฎกรรม เช่น ท่ารำ ท่าเต้น
งานศิลปกรรม เช่น งานปั้น งานเขียน ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายและศิลปประยุกต์
งานดนตรีกรรม เช่น การสร้างสรรค์ทำนองและเนื้อร้อง
งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น ซีดี
งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีซีดี ดีวีดีที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง
งานภาพยนตร์
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
?2.ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
ทรัพย์สินอุตสาหกรรมคือ ทรัพย์สินที่จับต้องได้? ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ความคิด งานสร้างสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม โดยทรัพย์สินอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
ความลับทางการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แบบผังภูมิวงจรรวม
?สิทธิบัตรคือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์ เช่น องค์ประกอบทางวิศวะกรรม สูตร กรรมวิธีการผลิต หรืองานออกแบบให้กับเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาที่จำกัด โดยแลกกับการเปิดเผยสาระสำคัญของงานประดิษฐ์ การคุ้มครองสิทธิบัตรคุ้มครองเฉพาะประเทศที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองที่กำจัด เช่น
ในประเทศไทย สิทธิบัตรคุ้มครอง 20 ปี อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครอง 10ปี
?ตัวอย่างงานสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ให้การคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เป็นองค์ประกอบทางวิศวะกรรมสูตร หรือกรรมวิธีการผลิตที่มีความใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น รถไฟความเร็วสูง เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร ให้การคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เป็นองค์ประกอบทางวิศวะกรรมสูตร หรือกรรมวิธีการผลิต ที่มีความใหม่ โดยส่วนใหญ่จะคุ้มครองงานประดิษฐ์ที่เป็นการต่อยอดเพียงเล็กน้อย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับคุ้มครองการออกแบบรูปทรง ลวดลาย สีสัน เช่น ลวดลายกระเบื้อง ลวดลายบนเสื้อผ้า รูปทรงแก้วน้ำหรือดีไซน์ของขวดโค้ก เป็นต้น
?เครื่องหมายการค้า จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของเราได้
โดยเครื่องหมายการค้าหมายถึง ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้าซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นเป็นสิทธิของเจ้าของสินค้านั้น โดยเจ้าของมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า
✈️ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าคือ เครื่องหมายที่ใช้เพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของใด และใช้จำแนกความแตกต่างของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า Homepro ไทวัสดุ BaanAndBeyond เป็นต้น
เครื่องหมายบริการคือ เครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการ เพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างของหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น เครื่องหมายการค้า Thai Airway_ AirAsia_ NokAir เป็นต้น
เครื่องหมายรับรองคือ เครื่องหมายที่เจ้าของให้กับรับรองกับสินค้าหรือบริการของผู้อื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ เช่น เครื่องหมายฮาลาล_ ISO เป็นต้น
เครื่องหมายร่วมคือ เครื่องหมายที่มีการใช้เป็นกลุ่มธุรกิจ กลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มบริษัท SCG_ กลุ่มบริษัท PTT เป็นต้น
เครื่องหมายอื่นๆ เช่น เครื่องหมายกลิ่น เครื่องหมายเสียง เป็นต้น
?ความลับทางการค้าหมายถึง ข้อมูลทางธุรกิจ สูตร กรรมวิธีการผลิต แผนการ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สิ่งที่เป็นความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเจ้าของมีการจัดการข้อมูลนั้นในฐานะ ความลับ อย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดจำนวนคนเข้าถึงข้อมูล มีมาตรการการรักษา หรือเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเป็นความลับและโดนขโมยไป แต่ข้อมูลความลับนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อมีบุคคลอื่นสามารถทำการทดลองแล้วได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลนั้น
?ตัวอย่างความลับทางการค้า
สูตรน้ำดื่มโคคา-โคล่า
สูตรไก่ทอด KFC
สูตรเฟรนฟราย Mcdonald
?สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง ธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความจำเพาะต่อแหล่งทางภูมิศาสตร์ ❌ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่อื่น เป็นสิทธิของชุมชนไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่ง
ซึ่งคนในชุมชนมีสิทธิในคำกล่าวอ้างในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้ โดยปกติแล้วสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะขึ้นต้นด้วยชนิดของผลิตภัณฑ์และตามด้วยแหล่งที่มา
?ตัวอย่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไข่เค็มไชยา
ทุเรียนนนทบุรี
ส้มฟลอริดา
?แบบผังภูมิวงจรรวม จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคนรู้จักน้อยมาก ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบแผนที่แสดงการเชื่อมต่อและจัดวางวงจรไฟฟ้า
?ตัวอย่างแบบผังภูมิวงจรรวม
ตัวนำไฟฟ้า
ตัวต้านทางทางไฟฟ้า
——————————————————————-
?บทลงโทษของการละเมิดผิดทรัพย์สินทางปัญญา
?การละเมิดสิทธิ์บัตร
-ม.85.บุคคลผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (ม.36)โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ม.86. บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตาม ม.65 ทศ ประกอบด้วย ม.36 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรง อนุสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
?การละเมิดลิขสิทธิ์
-การละเมิดขั้นต้น(ม.27) : กระทำการใดๆ แก่งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
-การละเมิดขั้นรอง(ม.31) : รู้หรือควรรู้ว่างานใดทำโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แล้วกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่องานนั้น เพื่อหากำไรถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ขาย เสนอขาย ให้เช่า เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ นำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร บทลงโทษ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
?การละเมิดเครื่องหมายการค้า
-มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในการทำธุรกิจเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ต่างๆ หากคุณไม่อยากถูกหลอกเลียนแบบ รวมไปถึงการละเมิดสิทธิ์ โดยไม่ได้เจตนาอาจะส่งผลให้ต้องเสียทรัพย์หรือร้ายแรงถึงจำคุก หากท่านใดที่ประสบปัญญาหรือต้องการคนกลางที่จะปรึกษาเรื่องกฎหมายสามารถปรึกษา THAC ได้ตามช่องทางด้านล่าง
——————————————————————-
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
โทร 02-018-1615
http://anuyato..link.. [email protected]
อ้างอิง :
– http://anuyato..link.. – http://anuyato..link.. – http://anuyato..link.. – http://anuyato..link.. #THAC #ThailandArbitrationCenter #สถาบันอนุญาโตตุลาการ #ทรัพย์สินทางปัญญา