ทั่วไป · January 17, 2022 0

THAC นำทีมบุกอำนาจเจริญ เปิดสาขาใหม่พร้อมเซ็น MOU กับ 7 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำทีมเดินทางไปเปิด “สำนักงานผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ” โดยมีคุณปิยะมาศ บัวแก้ว เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการที เอช เอ ซี สาขาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ และลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 7 หน่วยงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก มุ่งเน้นที่จะสร้างความรับรู้ให้แก่คนในพื้นที่ ยกระดับการระงับข้อพิพาทภายในประเทศไทยเติบโตขึ้นทัดเทียมระดับนานาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากข้อพิพาทต่างๆให้มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทได้หลากหลายวิธี โดยมี ดร. กฤชนนท์ อัยยปัญญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

การจัดตั้ง “สำนักงานผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ” ในครั้งนี้ เป็นการจัดตั้งสำนักงานที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันฯ ในการดำเนินการให้บริการอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับสถาบันฯ โดยทำหน้าที่ในการส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยสร้างความรับรู้ให้แก่คนในพื้นที่ ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริการของสถาบันฯ แสวงหาลูกค้าหรือโอกาสใหม่ๆให้สถาบันฯ ตลอดจนช่วยเหลือประสานงานในการบริหารจัดการคดีและจัดอบรมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในพื้นที่สาขาอีกด้วย

นอกจากนี้ทางสถาบันฯมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมการลงนามทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_ สภาหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ_ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ_ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ_ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอำนาจเจริญ_เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่าย OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนการและส่งเสริมการเผยแพร่ความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การลงนามร่วมกันครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การระงับข้อพิพาทภายในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตลอดจนเป็นกรสร้างความเข้าใจในการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่คนในพื้นที่มากขึ้นอันป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ